Selecteer een pagina

Over THPOT


THP Opleidingen & Trainingen is een samenwerkingsverband van zeven zelfstandige bedrijfjes. We weten wat we aan elkaar hebben, wie waar sterk in is. Dat maakt dat we flexibel in kunnen spelen op wat uw organisatie nodig heeft.

THP opleidingen en trainingen is een CRKBO gecertificeerd opleidingsinstituut waar trainingen en opleidingen (door) ontwikkeld worden, met de vraag van de klant als startpunt. Onze kracht zit niet bij opleidingen die op de plank liggen, (open inschrijving) maar op het vraaggericht ontwikkelen van cursussen en opleidingen, samen met de klanten. Vaak als onderdeel van een groter verandertraject. Onze cursussen en opleidingen zijn BTW vrij. Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Onze uitgangspunten bij het ontwikkelen van onze cursussen en opleidingen

  1. Sociaal constructionisme. Het sociaal constructionisme – soms ook wel het sociaal constructivisme genoemd – is een filosofische stroming die ervan uitgaat dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat. Al onze waarnemingen van de werkelijkheid zijn gekleurd door onze eigen beelden, ervaringen, relaties en cultuur. Wij construeren als het ware onze eigen werkelijkheid en op basis van die constructie handelen wij. Een belangrijk rol bij het construeren van onze eigen werkelijkheid speelt de taal. Het sociaal constructionisme beschouwt de taal niet als een instrument waarmee we de werkelijkheid beschrijven, maar als iets waarmee we onze werkelijkheid creëren. Taal is bij uitstek een communicatiemiddel en met taal bouwen wij verhalen waarin we onze constructie van de werkelijkheid met anderen delen. Van grote invloed op het gedachtengoed van het sociaal constructionisme is de Franse filosoof Michel Foucault geweest. Thema’s als macht, ‘discourse’ en de constructie van de ‘waarheid’ komen in zijn werk uitgebreid aan bod.

Taal creëert de werkelijkheid. Het maakt dus nogal wat verschil welke woorden we gebruiken om een situatie of ervaring te beschrijven. Twee mensen zullen voor een zelfde ervaring verschillende woorden gebruiken en daarmee ook twee werkelijkheden creëren. Het moge duidelijk zijn dat de verschillende betekenis die twee mensen aan een zelfde ervaring of gebeurtenis toekennen, gemakkelijk leidt tot conflict.

  1. Waarderende benadering.

Van deze benadering werken we vooral vanuit de volgende principes

  • De verhalen die mensen over hun ervaringen vertellen, beschrijven niet een werkelijkheid maar creëren die. (Vraag je naar wat fout gaat bij mensen, dan komt er een verhaal over knelpunten en problemen, en daarmee wordt ook deze werkelijkheid gecreëerd. Vraag je echter naar de kracht en de drijfveren van mensen, dan ontstaat er een werkelijkheid van succes, vertrouwen en hoop.)
  • Het denken in beelden: het beeld van de toekomst dat mensen hebben, leidt hun gedrag nu en vergroot daarmee de kans dat dit toekomstbeeld de werkelijkheid wordt.
  • Positief denken!
  • Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren.
  • Dat waarop we focussen creëert onze realiteit.
  • De realiteit wordt gecreëerd op het moment en er zijn diverse realiteiten. Het is belangrijk nieuwsgierig te zijn naar de verschillen en deze te waarderen.
  • Het stellen van de (juiste) vragen aan een groep is een activiteit die de groep op een bepaalde manier beïnvloedt.
  1. Onze visie op leren en ontwikkelen
  • Leren via interactie met anderen

Kennis wordt niet alleen individueel geconstrueerd, maar wordt ook steeds weer gespiegeld aan de opvattingen van anderen. Kennis komt tot stand door interpretatie van informatie. Omdat interpretatie afhankelijk is van de voorkennis en associaties van lerenden, is deze per definitie subjectief van aard. Door eigen kennis te spiegelen aan de kennis van anderen, wordt deze niet alleen verrijkt, maar bereikt deze een hogere mate van intersubjectiviteit. Een binnen een praktijkgemeenschap gedeelde opvatting, kan dan als objectieve waarheid worden ervaren.

  • Leren van binnen naar buiten. Via bewustwording: wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe?
  • Leren via reflectie. Reflectie is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in betekenis.

Enkele door ons ontwikkelde cursussen en opleidingen

  • Instituut Defensie Leergangen
    – 3 maal per jaar verzorgen wij een driedaagse cursus Beroepsgerichte Competentie Ontwikkeling voor de voltijd en de deeltijd MDV
    – 1 maal per jaar verzorgen wij de modulair opgebouwde interne coachopleiding voor de nieuwe docenten van de HDV en de MDV
    – Van 1999 tot 2016 hebben wij de vijfdaagse introductie cursus beroepsgerichte competentie ontwikkeling voor de HDV ontwikkeld en gegeven
  • Bij diverse GGD’s hebben wij de train de trainer intervisie ontwikkeld en verzorgd. Regelmatig verzorgen wij bij- en nascholingsbijeenkomsten
  • Bij diverse welzijnsorganisaties en zorginstellingen hebben wij de cursus begeleide intervisie op maat gemaakt en gegeven
  • Gemeente Diemen: Train de trainer voor Spraakmakers Ouder- en kinderkringen
  • Bij diverse onderwijsinstellingen en bij een aantal bedrijven in de profit sector hebben wij driedaagse cursus professioneel communiceren verzorgd.

Elektronische leeromgeving 

Waar onze klanten dat willen, worden onze trainingen en opleidingen ondersteund door een Elektronische Leeromgeving (ELO).

Wij maken vanuit vrijheid verschil door in verbinding met onze klanten een voorbeeld te zijn in de gewenste verandering

THP - Waterpoort 10 - 5256 AX Heusden - Tel: 06-25015420 - E-mail